KVKK AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Anadolu Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Diş) tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği hallerde ve gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde; aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz.
1. Tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır;
• Kimlik Verisi : Ad, soyad, TC kimlik numarası, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet vb. kimlik verileriniz ile ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da benzeri kimlik belgesiyle elde edilen kişisel verileriniz,
• İletişim Verisi : Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb. iletişim verileri
• Finansal Veri : Banka hesap numarası, IBAN numarası vb.
• Sağlık Verisi : Dosyanızda takip edilmesi amacıyla kendi sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileri, hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlar,
• Dijital Veri : Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kamera sistemi görüntü ve ses kaydı, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,
• Diğer : Sağlık hizmetlerinizin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, Web siteniz ve mobil uygulamamızı kullanımınız sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.
2. Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceği konusunda sizi bilgilendiririz;
• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
• İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
• Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
• Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
• Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında bilgilendirilmek,
• www.anadoludis.com.tr üzerinden online randevu alınması durumunda, onaylı verilen kişisel bilgileri ile Anadolu Diş aplikasyonu olan Anadolu Diş App uygulamasına üyelik ve avantajlardan otomatik kayıt ve bilgilendirme yapılması,
• Hasta Hizmetleri, Sağlık Personelleri ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
• Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
• Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
• İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
• Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
• Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
• Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması, Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastaneniz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkimin teyit edilmesi, Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından size verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
• Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastaneniz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
3. Yukarıda belirtilen Kişisel ve Özel Nitelikli kişisel verilerin Anadolu Diş ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendiririz.
Kişisel Verilerin Aktarılması kapsamında kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;
• Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
• Sosyal Güvenlik Kurumu,
• Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
• Nüfus Genel Müdürlüğü,
• Türkiye Eczacılar Birliği,
• Adli makamlar,
• Tıbbi teşhis ve tedavi için Anadolu Diş olarak iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde ve yut dışında bulunan Anadolu Diş franchise klinikleri, laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile, sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu,
• Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler,
• Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
• Anlaşmalı olduğumuz Dernek, Vakıf ve Sendikalar,
• Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımız ile paylaşılacaktır.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve
Anadolu Diş in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Anadolu Diş in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendiririz.
Yukarıda belirtilen bilgileri okuduğumu ve Anadolu Diş tarafından detaylı olarak yukarıda açıklanan kişiler verilerimin toplanmasının hukuki sebebi;
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
• 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği,
• Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
• Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
• Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebileceğini biliyorum.
Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarım:
• Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme,
• Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda tarafıma bilgi verildi.

5- Muayene Odaları İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni konusunda sizi bilgilendiririz;
• Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ANADOLU DİŞ tarafından hazırlanmıştır.
• Klinik binası içerisinde yer alan muayene odaları dahil tüm ortak alanlarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır.
• Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
• Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Bunun dışında hiçbir kurum veya kişi ile paylaşılmayacaktır.
• Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ANADOLU DİŞ in Kaynarca Mahallesi E-5 Yanyol Caddesi No: 1 Pendik/İSTANBUL adresine veya kamera kaydının alındığı Anadolu Diş Kliniği’ne yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@anadoludis.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
Kanun kapsamındaki taleplerimi, https://anadoludis.com.tr/ web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak; Kaynarca Mahallesi E-5 Yanyol Caddesi No: 1 Pendik/İSTANBUL Şirket genel müdürlüğüne yetkili personele teslim edebileceğimi, E-posta yoluyla yapmak istediğim başvurularımı info@anadoludis.com.tr adresine yapabileceğimi, noter kanalıyla gönderebileceğimi biliyorum.
Anadolu Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Anadolu Diş in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metni içerisinde belirtilen amaçlarla, yine aydınlatma metni içerisinde belirtilen kişilerle paylaşılmak kaydıyla muayene odasında kamera kaydı görüntülerinin ve ses kaydının alınmasına, kişisel verilerimin belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://anadoludis.com.tr/ web adresindeki SÖZLEŞMELER alanında ki ilgili form üzerinden ulaştırmanızı rica ederiz.